Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees

Kommissies en Bedieninge

INLIGTING VAN KOMMISSIES 

Ons gemeente se funksionering is gebaseer op die erkende kerkordelike bestuur van ‘n gemeente.   Kerkorde artikel een is daarom dan ook die vertrekpunt waaruit ons funksioneer.  Artikel een bepaal dat ons as gemeente gegrond is op die Bybel as heilige onfeilbare Woord van God.  Wat ons besluit en doen, word gedoen met die Bybel as woord van God waarin en waardeer ons gelei word.


KERKRAAD.
Ons kerkraad bestaan uit ouderlinge, diakens en dienswerkers.  As vereiste vir die ampte word hulle verkies omdat hulle ‘n lewende geloof in Jesus het, ‘n begeerte het om vir die Here te werk en ook bereid en gewillig is om vir die dienswerk toegerus te word.  Verder word daar van die ampsdraers  verwag om ‘n hoë sedelike lewenspeil te handhaaf en om in alle opsigte betroubaar te wees.
Die kerkraad se primêre taak is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou.
Ampsdraers word vir n termyn van twee jaar verkies.  Gedurende die twee jaar is hulle verantwoordelik vir ‘n wyk, om kerkraadsvergaderings by te woon en om op ten minste een kommissie van die kerkraad te dien.


INLIGTING OOR BEDIENINGE 

Ons gemeente se visie is:  Geseënd om n dienende betrokke gemeente tot eer van God te wees.  Die visie impliseer dat gemeentelede geseënd is met baie talente en geestelike gawes en dat lidmate hierdie gawes binne die liggaam van Christus moet gebruik tot opbou van mekaar en tot eer van God.  In die lig hiervan wil ons graag lidmate aanmoedig en ook toerus om betrokke te raak by bedieninge in ons gemeente en ook om nuwe bedieninge te ontwikkel.

In ons gemeente het daar oor die afgelope tyd sulke bedieninge ontstaan.  Hier is n kort oorsig van die bedieninge en waarop hulle fokus:

SENIOR BEDIENING.

Hierdie bediening het dit ten doel om op geestelike, sosiale gebied  en maatskaplike gebied in die behoeftes van senior lidmate te voorsien.  Die leier van die bediening is Willie Claassen en sy kontaknommer is. 044 698 1392 en sel 082 715 9384.

NUWE INTREKKER BEDIENING.

Die bediening is daarop ingestel om nuwe lidmate wat hier intrek so gou as moontlik te bereik en te help inskakel in ons gemeente.  Hulle ontvang elke Sondag nuwe lidmate na die erediens, en reël een keer per kwartaal ‘n geleentheid waarheen nuwe lidmate genooi word.  Op n gesellige wyse word die nuwe lidmate dan aan die werksaamhede van ons gemeente bekendgestel.  Die leier van die bediening is Sylvia Myburg en haar kontaknr is. 044 698 1371 en selnr. 082 573 7287