Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees
Eredienstye

Erediens:

09:00

Voorsang 08:45

Kategese

Junior en Senior 10:00

Adres:

Distansstraat 20

Danabaai

6510

Spesiale aankondigings

Besoek die nuusblad vir opwindende nuus

Jaarprogram/Nuusbrief
Afkondigings

Klik op die Skakel hier onder

           Afkondigings

Kommissies en Bedieninge

INLIGTING VAN KOMMISSIES

Ons gemeente se funksionering is gebaseer op die erkende kerkordelike bestuur van ‘n gemeente. Kerkorde artikel een is daarom dan ook die vertrekpunt van waaruit ons funksioneer. Artikel een bepaal dat ons as gemeente gegrond is op die Bybel as heilige onfeilbare woord van God. Wat ons besluit en doen word gedoen met die Bybel as woord van God waarin en waardeer ons gelei word.

 

KERKRAAD.

Ons kerkraad bestaan uit ouderlinge, diakens en dienswerkers.  As vereiste vir die ampte word hulle verkies
omdat hulle ‘n lewende geloof in Jesus het, ‘n begeerte het om vir die Here te
werk en ook bereid en gewillig is om vir die dienswerk toegerus te word.  Verder word daar van die ampsdraers  verwag om ‘n hoë sedelike lewenspeil te
handhaaf en om in alle opsigte betroubaar te wees.
Die kerkraad se primêre taak is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en
om die gemeente as liggaam van Christus op te bou.
Ampsdraers word vir n termyn van twee jaar verkies.  Gedurende die twee jaar is hulle verantwoordelik vir ‘n wyk, om kerkraadsvergaderings by te woon en om op ten minste een kommissie
van die kerkraad te dien.

Ons kerkraadsleiers is:
Leier ouderling: Koos Schutte
Onder leier ouderling. Pikkie Malan
Leier Diaken. Lynette Verster
Onder leierdiaken. Febe Streicher

BEDIENINGE VAN DIE KERKRAAD.

Die kerkraad funksioneer na aanleiding van verslae wat vanaf die bedieninge voorgelê word vir bespreking en besluitneming. Die kerkraad het die volgende bedieninge:

Aanbidding
Getuienis
Bediening vir barmhartigheid
Ampsbediening en toerusting
Jeugbediening
Pre-advies
Diensverhoudinge
Bediening vir Finansies
Bediening vir Eiendomme
Kerkkantoorkommissie
Strategiese beplanning

Die werksaamhede van die bedieninge word kortliks weergegee word asook wie die voorsitter en kontakpersoon in die bediening is.

INLIGTING OOR ANDER BEDIENINGE WAT GERIG IS OP DIE SPESIFIEKE BEHOEFTES VAN ONS GEMEENTE

Ons gemeente se visie is: Geseënd om ’n dienende betrokke gemeente tot eer van God te wees. Die visie impliseer dat gemeentelede geseënd is met baie talente en geestelike gawes en dat lidmate hierdie gawes binne die liggaam van Christus moet gebruik tot opbou van mekaar en tot eer van God. In die lig hiervan wil ons graag lidmate aanmoedig en ook toerus om betrokke te raak by bedieninge in ons gemeente en ook om nuwe bedieninge te ontwikkel.

In ons gemeente het daar oor die afgelope tyd sulke bedieninge ontstaan. Hier is ’n kort oorsig van die bedieninge en waarop hulle fokus:

SENIOR BEDIENING.

Hierdie bediening het dit ten doel om op geestelike, sosiale gebied en maatskaplike gebied in die behoeftes van senior lidmate te voorsien. Die bediening val onder die sorg van ons getuienisbediening, en aktiwiteite word van uit die bediening rereël.

NUWE INTREKKER BEDIENING.

Die bediening is daarop ingestel om nuwe lidmate wat hier intrek so gou as moontlik te bereik en te help inskakel in ons gemeente. Hulle ontvang elke Sondag nuwe lidmate na die erediens, en reël een keer per kwartaal ’n geleentheid waarheen nuwe lidmate genooi word. Op ’n gesellige wyse word die nuwe lidmate dan aan die werksaamhede van ons gemeente bekendgestel. Die leier van die bediening is Febe Streicher en haar kontaknr is. 044 698 1406

BEDIENING VIR SIEKEBESOEK

’n Aantal lidmate is toegerus om ons lidmate wat siek is tuis te besoek en te bemoedig. Die besoeke word weekliks gedoen na aanleiding van die lidmate wie se name op ons gemeenteafkondiginge gegee word vir voorbidding.

BEDIENING VIR HOSPITAALBESOEKE.

’n Aantal lidmate het toerusting ontvang om ons lidmate wat in die hospitaal is te besoek. Hulle besoek die lidmate op ’n weeklikse basis.

BEDIENING VIR VOORBIDDING.

Lidmate wat die gawe van voorbidding het word in gebedsgroepe opgedeel en is elke dag besig om voorbidding te doen vir ons lidmate sowel as alle andere sake en persone wat vir voorbidding aan hulle gegee word. Hulle gee voortdurend ook terugvoer rakende gebedsverhoring. Die leier van die bediening is Magaret Brummer en haar kontaknr is. 044 690 3166

BEDIENING VIR OUERS MET FAMILIE OORSEE

Van tyd tot tyd word ’n geleentheid gereël waar lidmate met kinders of familie oorsee bymekaarkom. Die doel hiermee is om mekaar te leer ken en om mekaar te ondersteun.

MUSIEKBEDIENING

Onder leiding van ons musiekbegeleier word die voorsang van ons eredienste gedoen. Ons wil graag die musiekbediening verder uitbou, en het alreeds mense geidentifiseer wat met kitaar en klawerbord deelneem aan die begeleiding.

VERVERSINGSBEDIENING

Lidmate het die behoefte gesien vir ’n groep wat betrokke wil wees by die verskaffing van verversings by ons gemeente se funksies. Die leier van die bediening is Leone Geldenhuys en haar kontaknr is 044 698 1774 en sel nr. 084 703 8184