Geseën om 'n betrokke dienende gemeente tot eer van God te wees

Algemene Inligting

INLIGTING VAN KOMMISSIES

Ons gemeente se funksionering is gebaseer op die erkende kerkordelike bestuur van ‘n gemeente. Kerkorde artikel een is daarom dan ook die vertrekpunt van waaruit ons funksioneer. Artikel een bepaal dat ons as gemeente gegrond is op die Bybel as heilige onfeilbare woord van God. Wat ons besluit en doen word gedoen met die Bybel as woord van God waarin en waardeer ons gelei word.

KERKRAAD.

Ons kerkraad bestaan uit ouderlinge, diakens en dienswerkers. As vereiste vir die ampte word hulle verkies
omdat hulle ‘n lewende geloof in Jesus het, ‘n begeerte het om vir die Here te
werk en ook bereid en gewillig is om vir die dienswerk toegerus te word. Verder word daar van die ampsdraers verwag om ‘n hoë sedelike lewenspeil te
handhaaf en om in alle opsigte betroubaar te wees.
Die kerkraad se primêre taak is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en
om die gemeente as liggaam van Christus op te bou.
Ampsdraers word vir n termyn van twee jaar verkies. Gedurende die twee jaar is hulle verantwoordelik vir ‘n wyk, om kerkraadsvergaderings by te woon en om op ten minste een kommissie
van die kerkraad te dien.

Ons kerkraadsleiers is:
Leier ouderling: Koos Schutte
Onder leier ouderling. Pikkie Malan
Leier Diaken. Lynette Verster
Onder leierdiaken. Febe Streicher

BEDIENINGE VAN DIE KERKRAAD.

Die kerkraad funksioneer na aanleiding van verslae wat vanaf die bedieninge voorgelê word vir bespreking en besluitneming. Die kerkraad het die volgende bedieninge:

Aanbidding
Getuienis
Bediening vir barmhartigheid
Ampsbediening en toerusting
Jeugbediening
Pre-advies
Diensverhoudinge
Bediening vir Finansies
Bediening vir Eiendomme
Kerkkantoorkommissie
Strategiese beplanning

Ter inligting gaan die werksaamhede van die bedieninge kortliks weergegee word asook wie die voorsitter en kontakpersoon in die bediening is.

AANBIDDING.

Hierdie bediening se werksterrein is al die aanbiddingsgeleenthede in ons gemeente. Alles rondom ons eredienste word hier bespreek en beplan. Dit sluit in die simboliek in die erediens, die blommerankskikkings elke Sondag, die werk van die klankoperateurs, die rekenaaroperateurs, en die powerpoint aanbiedinge.

Die werksaamhede van die koor word ook hier hanteer. By die bediening word die sake rondom ons Bybelstudiegroepe en ons gebedsgroep hanteer.
Die voorsitter van die bediening is Koos Schutte. Sy kontaknommers is: 044 698 1738 en sel nr. 083 532 4669

GETUIENISBEDIENING

Die getuienistaak van ons gemeente het ten doel om die heerskapy van Jesus Christus in die kerk en samelewing te verkondig en effektief uit te leef. Om dit te verwesentlik word die volgende doelstellings nagestreef:
Om die gemeente op te bou en toe te rus vir hulle dienswerk in die gemeente en in die wêreld, as getuies vir Jesus met die oog op die uitbou van die koninkryk van God en Sy geregtigheid.
Om uit tereik na alle mense
Om aan almal die evangelie van redding en heil deur woord en daad te bring.
Om mense op te roep tot geloof in Jesus, toetrede tot die kerk en betrokkenheid in Sy koninkryk

Om hieraan te voldoen het ons gemeente ’n geloofsbelofte offer stelsel waar lidmate bo en behalwe hulle dankoffers ook ’n bydrae maak om getuienisprojekte te ondersteun.
Die projekte wat ons tans ondersteun is:
Hugo Wolmerans wat in Londen besig is om deur die elektroniese media mense in Arabiese lande te bereik.
Neels en Esme Meyer wat in George getuieniswerk doen.
Frans Boning wat in Mosambiek werk.
Ds. Lourens van der Westhuizen wat in Makhatini werk.
Die Mickey Mouse bewaarskool.
Geopende deure wat in die geslote lande werk.

Die voorsitter van die kommissie is Luzette Jacobs en haar kontaknr is: 044 698 1494

BEDIENING VIR BARMHARTIGHEID

Die barmhartigheidswerk van ons gemeente is gegrond in die Drie enige God en Sy genadige bemoeiing met mense in nood. In die lig hiervan het ons ten doel om konkrete gestalte te gee aan die gemeente as dienende gemeenskap. Ook om mense geestelik, maatskaplik en ekonomies te versorg en op te hef. Ons help minderbevoorregte geloofsgenote, maar ook alle mense in nood.

In ons gemeente word mense in nood gehelp deur maadeliks kospakkies te voorsien. Van tyd tot tyd word mense gehelp wat in finansiele nood verkeer. Ons werk nou saam met maatskaplike dienste om vir mense op maatskaplike gebied by testaan.

Die voorsitter van die bediening is Martie Conradie en haar kontaknr is: 044 693 0384

AMPSBEDIENING EN TOERUSTING

Hierdie kommissie het ten doel om seker te maak dat die ampte toegerus word vir hulle dienswerk. Dit sluit in die ampte van gelowiges, ouderlinge, diakens, dienswerkers en leraars. In die verband word kerkraadslede toegerus vir hulle dienswerk Daar word toerustingsgeleenthede vir lidmate aangebied om hulle geestelik toe te rus. Tydens die geleenthede word spesifieke temas behandel.

JEUGBEDIENING

Hierdie kommissie het ten doel om die verbondskinders te begelei in hulle geestelike vorming. Hier speel ons kategese onderrig ’n groot rol. Kinders word in die woord en die leer van ons kerk onderrig en begelei na belydenisaflegging. Om dan na belydenisaflegging betrokke en dienende lidmate van ons gemeente te wees. Saam met die kategese word vir die kinders gereeld kampe aangebied, en ook ander aktiwiteite wat meehelp in hulle geestelike vorming.

Die voorsitter van die kommissie is Francois Nagel en sy kontaknommer is: 083 657 1270

PRE-ADVIES

Hierdie kommissie het ten doel om die kerkraad te help met die nominering en verkiesing van kerkraadslede en dienswerkers. Die voorsitter van die kommissie is die leraar.

DIENSVERHOUDINGE

Die kerkraad het werknemers in diens, en die kommissie is daar om die diensverhoudinge te reël. Hulle is verantwoordelik vir die kontrakte van die werknemers en die toesig oor die uitvoering van die pligte van die werknemers. Die kommissie hanteer ook klagtes aangaande werknemers en tugoptredes. Die kommissie moet ook toesien dat daar goeie verhoudinge tussen die werkgewer en werknemers bestaan, en het daarom ook ’n oop deur vir werknemers. Die voorsitter van die kommissie is Cassie van der Merwe en sy kontaknr is: 044 698 2126 en sel nr. 082 337 3835

BEDIENING VIR FINANSIES

Die verantwoordelikheid van die kommissie is om met die Bybelse riglyne rondom rentmeesterskap na die finansies van ons gemeente om te sien. Die bediening is baie bewus daarvan dat hulle met lidmate se dankoffers werk en hanteer dit daarom ook op ’n baie verantwoordelike wyse. Die bediening stel jaarliks ’n begroting op in samewerking met die verskillende bedieninge, lê dit aan die kerkraad voor vir goedkeuring, en neem dan sorg dat daar binne die begroting gehandel word. Die voorsitter van die bediening is Arend de Waal en sy kontaknr is 0828097252

BEDIENING VIR EIENDOMME

Die bediening hanteer alle sake rakende die eiendomme van die gemeente. Hulle neem sorg vir die instandhouding van ons geboue en implimente. Die bediening is baie bewus daarvan dat hoe ons as gemeente omsien na ons stoflike bates ’n baie groot getuienis na buite is. Daarom streef die bediening daarna om alles netjies en goed in stand te hou.
Die voorsitter van die bediening is Hennie de Swart en sy kontaknr is: 044 698 1013

BEDIENING VIR ADMINISTRASIE EN KERKKANTOOR

Dit is ’n administratiewe bediening wat handel met al die administratiewe take van die gemeente. Hulle neem sorg vir die lidmaatregisters en inligting wat na die sinode deurgegee word. Hulle maak seker dat die prosesse in die kantoor vlot verloop en staan ons skriba by in haar pligte. Die voorsitter van die bediening is Sylvia Myburg en haar kontaknr is: 044 698 1371 en selnr. 082 573 7287

STRATEGIESE BEPLANNING

In ons gemeente bestaan die behoefte om gedurig besig te wees om ons prosesse te evalueer en te verbeter. In die lig hiervan het die bediening ontstaan, en is daar voortdurend besig om te beplan en daaraan te werk dat ons as kerkraad en gemeente optimaal funksioneer. Die voorsitter van die bediening is Attie Maritz en sy kontaknr is: 044 698 1928 en sel nr. 082 380 4904

INLIGTING OOR ANDER BEDIENINGE WAT GERIG IS OP DIE SPESIFIEKE BEHOEFTES VAN ONS GEMEENTE

Ons gemeente se visie is: Geseënd om ’n dienende betrokke gemeente tot eer van God te wees. Die visie impliseer dat gemeentelede geseënd is met baie talente en geestelike gawes en dat lidmate hierdie gawes binne die liggaam van Christus moet gebruik tot opbou van mekaar en tot eer van God. In die lig hiervan wil ons graag lidmate aanmoedig en ook toerus om betrokke te raak by bedieninge in ons gemeente en ook om nuwe bedieninge te ontwikkel.

In ons gemeente het daar oor die afgelope tyd sulke bedieninge ontstaan. Hier is ’n kort oorsig van die bedieninge en waarop hulle fokus:

SENIOR BEDIENING

Hierdie bediening het dit ten doel om op geestelike, sosiale gebied en maatskaplike gebied in die behoeftes van senior lidmate te voorsien. Die bediening val onder die sorg van ons getuienisbediening, en aktiwiteite word van uit die bediening rereël.

NUWE INTREKKER BEDIENING

Die bediening is daarop ingestel om nuwe lidmate wat hier intrek so gou as moontlik te bereik en te help inskakel in ons gemeente. Hulle ontvang elke Sondag nuwe lidmate na die erediens, en reël een keer per kwartaal ’n geleentheid waarheen nuwe lidmate genooi word. Op ’n gesellige wyse word die nuwe lidmate dan aan die werksaamhede van ons gemeente bekendgestel. Die leier van die bediening is Febe Streicher en haar kontaknr is. 044 698 1406

BEDIENING VIR SIEKEBESOEK

’n Aantal lidmate is toegerus om ons lidmate wat siek is tuis te besoek en te bemoedig. Die besoeke word weekliks gedoen na aanleiding van die lidmate wie se name op ons gemeenteafkondiginge gegee word vir voorbidding.

BEDIENING VIR HOSPITAALBESOEKE

’n Aantal lidmate het toerusting ontvang om ons lidmate wat in die hospitaal is te besoek. Hulle besoek die lidmate op ’n weeklikse basis.

BEDIENING VIR VOORBIDDING

Lidmate wat die gawe van voorbidding het word in gebedsgroepe opgedeel en is elke dag besig om voorbidding te doen vir ons lidmate sowel as alle andere sake en persone wat vir voorbidding aan hulle gegee word. Hulle gee voortdurend ook terugvoer rakende gebedsverhoring. Die leier van die bediening is Magaret Brummer en haar kontaknr is. 044 690 3166

BEDIENING VIR OUERS MET FAMILIE OORSEE

Van tyd tot tyd word ’n geleentheid gereël waar lidmate met kinders of familie oorsee bymekaarkom. Die doel hiermee is om mekaar te leer ken en om mekaar te ondersteun.

MUSIEKBEDIENING

Onder leiding van ons musiekbegeleier word die voorsang van ons eredienste gedoen. Ons wil graag die musiekbediening verder uitbou, en het alreeds mense geidentifiseer wat met kitaar en klawerbord deelneem aan die begeleiding.

VERVERSINGSBEDIENING

Lidmate het die behoefte gesien vir ’n groep wat betrokke wil wees by die verskaffing van verversings by ons gemeente se funksies. Die leier van die bediening is Leone Geldenhuys en haar kontaknr is 044 698 1774 en sel nr. 084 703 8184